• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Wojska Polskiego

 • 1. Definicje:

 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Sprzedawca: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 00-0495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr DM-IV/PRM/58/99, NIP: 7010053504, Regon: 140861819;


Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.


Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.


Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego

Konto użytkownika: konto służące do dokonywania zakupów w Sklepie, bez potrzeby dokonywania każdorazowej rejestracji; [jeśli sklep daje taką możliwość]

Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Muzeum Wojska Polskiego za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem: sklep.muzeumwp.pl.;

Towar: produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

Cena: należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

Zamówienie - oznacza to ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w koszyku przed dokonaniem płatności.

Zakup- oznacza to zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, który złożył zamówienie na Produkt/ Produkty w Sklepie i je opłacił. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

 • 2 Kontakt ze sklepem

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt? jeśli jest], poprzez adres mailowy sklep@muzeumwp.pl Lub korespondencyjnie na adres: al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa Dymińska 13.

 • 3 wymagania techniczne

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

3.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego danych konta (w tym loginu i hasła) osobom trzecim.

 • 4 Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówienia

4.1. Wypełnienie formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.

4.2. Zamówienia są przyjmowane w godzinach pracy sklepu pon-pt, 8-15.

4.3.  Aby złożyć Zamówienie należy wybrać Towary prezentowane na Witrynie i umieścić je w wirtualnym koszyku oraz potwierdzić złożenie zamówienia za pomocą przycisku „potwierdzam zakup”?
4.4. W przypadku braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia.

4.5. Wysłane przez Kupującego Zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep złożonego przez Kupującego Zamówienia. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia drogą elektroniczną. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego Zamówienia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia Zamówienia do realizacji powinny być wyjaśniane poprzez formularz kontaktowy w zakładce kontakt lub poprzez adres  sklep@muzeumwp.pl.

4.6. Czas dostawy. Sklep wysyła Zamówienie w ciągu  2 dni roboczych? Od potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Lub Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie?

4.7. Sklep realizuje Wysyłkę zakupionych Produktów wyłącznie na terenie Polski.

4.7. Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłki oraz ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją Zakupu.

4.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

4.9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

4.10. Koszt dostawy jest pokrywany przez Kupującego.

4.11.  Wysyłka opłaconego Zamówienia jest realizowana po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.

4.12. Wysyłkę realizuje poczta polska, czas dostawy to 4-5 dni roboczych. 

4.13. W przypadku podania przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zakupionych Produktów.

 • 5. Płatność

5.1. Płatność za zamówienie dokonuje się za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper?, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 • 6. Odstąpienie od umowy
 1. 1. Kupujący może w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z Zakupem odstąpić od umowy bez podania przyczyny.

6.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

6.3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

6.4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

6.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący przywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6.6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu Uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.9. Zwracane produkty należy odesłać do Sklepu na adres: sklepu internetowego Muzeum Wojska Polskiego Warszawa Dymińska 13  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

6.10 Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 • 7. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 6 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 8. Reklamacje

8.1.   W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

8.2.   Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 4. żądać usunięcia wady.

8.3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

8.4 Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres  sklepu internetowego Muzeum Wojska Polskiego Warszawa Dymińska 13.

8.5.  Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

8.6  Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

8.7.  Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 1. Jeżeli odrzuciłeś reklamację, zawsze musisz poinformować klienta o tym, czy zgadzasz się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyrażasz zgody.

 

 • 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ;

b pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=PL

 

 • 10 dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – nazywanym dalej „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 5. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 6. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego lub;

 1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep lub;

c zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

-dostępu do swoich danych osobowych,

- ich sprostowania,

- usunięcia,

 -ograniczenia przetwarzania,

 -przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo do :

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 1. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 11 zastrzeżenia

11.1.Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

11.2 Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

11.3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.

11.4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

11.5  Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

11.6 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.

 

 • 12. Postanowienia końcowe
  • Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia ……………………… 2021 r.
  • Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej pod adresem: ………………………………………..
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
  • Przyczyną zmiany regulaminu może być na przykład:

konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

 rozbudowa lub zmiana funkcjonalności, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności;

 zmiana warunków technicznych świadczenia  usług drogą elektroniczną

 

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu
wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać:

Muzeum Wojska Polskiego

00-0495 Warszawa,

Al. Jerozolimskie 3,

e-mail: ………………………


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
..........................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..............................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.